Card visit cách trình bày thông tin

Phần lớn danh thiếp thương mại ít nhất phải có tên cá nhân hoặc công ty, nhưng bạn có thể sử dụng những yếu tố khác để tạo nên một danh thiếp kinh doanh tốt

Tên cá nhân hoặc công ty trên danh thiếp phải là yếu tố nổi bật nhất

  • Tên thương mại công ty trên danh thiếp
Danh thiếp thương mại luôn có tên công ty hoặc tên tổ chức, nó cũng phải là phần nổi bật trên danh thiếp, và sẽ được dễ dàng nhận biết với hình ảnh logo tạo điểm nhấn (về kích thước hoặc vị trí trên danh thiếp, cung cấp thông tin cho người nhận

  • Địa chỉ trên danh thiếp
Địa chỉ liên hệ trên danh thiếp hoặc địa chỉ thư điện tử là 1 phần không thể thiếu của danh thiếp.

  • Số điện thoại liên lạc
Số điện thoại liên lạc phone, fax, voice, di động, bạn có thể bỏ bất cử phần nào cảm thấy không phù hợp cho việc liên lạc. Đừng quên đánh mã số liên lạc quốc gia, mã vùng. Sử dụng các dấu gạch, khoảng trắng hoặc các ký tự đặc biệt khác, Trình bày một cách nhất quán trong thiết kế phần số điện thoại này trên danh thiếp.

  • Địa chỉ thư điện tử trên card visit
Là một yếu tố quan trong trong kinh doanh thương mại điện tử, nhưng với những tổ chức thương mại lớn có thể bỏ mẫu này trong dòng liên lạc trừ phi nó có ích trong công việc của bạn.

  • Địa chỉ websites trên danh thiếp
Có thể thể hiện tiền tố http:// trên URL. Giống như thư điện tử đây cũng là phần rất quan trọng

  • Chức danh cá nhân
Phần này không nhất thiết, một và doanh nghiệp có thể đưa phần này vào, nó thể hiện quy mô của doanh nghiệp.

  • Ghi chú về ngành nghề kinh doanh
Chuyển tải thông tin lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, chúng ta có thể có được lợi ích khi chuyển tải được thông tin này, với những dòng thông tin ngắn, cô đọng về lĩnh vực kinh doanh

  • Biểu tượng logo trên danh thiếp
Logo nên sử dụng đồng nhất trên danh thiếp thương mại, nó trợ giúp cho công tác nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp
A logo used consistently on business cards and other print / electronic materials helps to establish a company's identity.

  • Hình ảnh đồ họa trên danh thiếp
Những công ty nhỏ không có logo có thể chọn những hỉnh ảnh hoặc minh họac giúp mô tả lĩnh vực họat động của công ty, những hình ảnh nhỏ đặt vào trong danh thiếp có thể rất hữu ích cho công việc kinh doanh

  • Danh mục sản phẩm dịch vụ
Với danh thiếp 2 mặt ta có thể tận dụng mặt 2 để giới thiệu sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp trên danh thiếp

Zimia design
0